REGULAMIN TEATR SHOW

§ 1. DEFINICJE REGULAMINOWE

 

Wszelkim opisanym w niniejszym § 1 Regulaminu, pisanym z wielkiej litery definicjom przypisuje się

następujące znaczenie:

Organizator:

Teatr Show, będący administratorem strony internetowej teatrshow.pl oraz organizatorem Widowiska.

Uczestnik:

każdorazowo osoba, która za zgodą rodziców wyrażoną na piśmie uczestniczy w Widowisku przygotowywanym przez Organizatora.

Widowisko/a:

każde z osobna i wszystkie razem przedsięwzięcia edukacyjne znajdujące się w ofercie  Organizatora.

Regulamin:

niniejszy regulamin.

Strona:

strona internetowa pod adresem: teatrshow.pl

 

§ 2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 1. Przedmiotem działalności Organizatora jest stworzenie, przygotowanie oraz przeprowadzenie Widowiska edukacyjnego pt.:
  a. Kot w butach czyli opowieść w kilku obrazach,
  b. Legendy Polskie czyli filmowa podróż w czasie,
  c. Krzyżacy czyli filmowa rekonstrukcja historyczna.
  na rzecz placówek edukacyjnych (szkoły, przedszkola, itp.) w których Uczestnikami mają być dzieci i młodzież - uczęszczający do w/w placówek w odpowiednich dla danego rodzaju Imprezy grupach wiekowych.
 2. Opis Widowisk znajduje się na Stronie Organizatora. Organizator może udzielić poszczególnym placówkom edukacyjnym w każdym czasie bardziej szczegółowych informacji, co do zakresu i sposobu przeprowadzania Widowisk.
 3. Głównym celem przeprowadzanych Widowisk jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie przekazu medialnego, technik realizacji filmowej i kreowania wizerunku.
 4. Na Stronie będą publikowane ewentualne zmiany przedmiotu Widowisk z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych Uczestników.

 

§ 3. PROCEDURA

 1. Widowiska odbywają się w danym mieście na podstawie rezerwacji dokonanej przez daną placówkę edukacyjną z Organizatorem.
 2. Dana placówka jest zobowiązana do dbania o bezpieczeństwo Uczestników w trakcie trwania Widowiska.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni Uczestników powinni zapoznać się z Regulaminem oraz wyrazić zgodę na piśmie na udział Uczestnika w Widowisku.
 4. W trakcie Widowiska Uczestnicy będą w sposób zarówno bierny jak i czynny stykać się z produkcją filmową poprzez udział w tworzonych na potrzeby danego Widowiska produkcjach filmowych, pokazujących bezpośrednio Uczestnikom tajniki techniki filmowej.
 5. Po Widowisku placówki edukacyjne, do których uczęszczają Uczestnicy danego Widowiska mają możliwość uzyskania dostępu do materiałów filmowych z spotkania zawierających pokaz nabytych przez Uczestników umiejętności wyłącznie w celu wykorzystania na zajęciach szkolnych.
 6. Organizator nie będzie pobierał wynagrodzenia za przekazanie stworzonych przez siebie materiałów filmowych wynikających z prawa autorskiego do utworu.
 7. Producent Widowiska interaktywnego informuje, że wszelkie rozpowszechnianie materiałów filmowych przestawiających uczestników spotkań jest naruszeniem dóbr osobistych przepisów dotyczących ochrony wizerunku, w szczególności osób niepełnoletnich. Tego typu działania mogą być podstawą do roszczeń prawnych ze strony producenta i osób trzecich. Powyższa informacja odnosi się do umieszczania wyżej wymienionych materiałów w publicznych, ogólnodostępnych kanałach internetowych.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na Stronie w sposób uwidaczniający dokonane zmiany.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.